Umowa…………………………………………………….. Zawarta dnia ………………………………………. pomiędzy:
Organizatorem: USŁUGI SPORTOWO-REKREACYJNE MAJOLA – KAROL BANASIAK siedziba: ul. WOJSKA POLSKIEGO,
26-700 ZWOLEŃ NIP: 811-152-04-80, REGON: 671933568, tel. 501-686-913
a Zgłaszającym: Imię i nazwisko............................................................................................................... Adres zamieszkania…………………………........................................................................................................ Email………………………………………………………, Telefon kontaktowy ……………………………………….………………
Dane uczestnika obozu: Imię i nazwisko................................................................................................................................................. Pesel………………………………………………………………………….…… Data urodzenia............................................ Adres zamieszkania.............................................................................................................................
Proszę o umieszczenie mojego dziecka/podopiecznego na liście uczestników OBOZU /ZIELONEJ SZKOŁY* w miejscowości……………………………………………………, w terminie ………………………………………. Koszt obozu ………………….…..….. słownie:………………………………………………………………………………………
Termin wpłaty zaliczki: do 14 dni od daty zgłoszenia uczestnika w kwocie: 100 zł. Zaliczka nie podlega zwrotowi. II – rata – pozostała kwota płatna najpóźniej do dnia rozpoczęciem imprezy.
Numer konta: MBANK 18 1140 2004 0000 3102 7473 9007
Dane do wystawienia faktury:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……….…..
Jednocześnie przypominamy, iż ostateczny termin wystawienia faktury VAT to 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie imprezy zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym.
OŚWIADCZENIE
1. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia wyrażam/nie wyrażam* zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem i hospitalizacją mojego dziecka przez kierownika lub opiekunów w czasie trwania kolonii/obozu.
2. Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi, np.: diety/uczulenia/w razie gorączki lub przeziębienia, proszę podać:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ja niżej podpisany/a, jako rodzic/opiekun uczestnika imprezy oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem i akceptuję go własnoręcznym podpisem, zobowiązuję się także do uregulowania pełnej należności w wyznaczonym terminie.
................................................................ …………………………………………………………..
data i podpis osoby zgłaszającej data, podpis i pieczęć organizatora
*niepotrzebne skreślić 

top