• WYCIECZKI SZKOLNE
  • ZIELONE SZKOŁY
  • OBOZY LETNIE
    OBOZY ZIMOWE
  • WYJAZDY INTEGRACYJNE
images/2021/LETNIE/grecja.png

GRECJA

12+ RIWIERA OLIMPIJSKA

View more
images/2021/LETNIE/czaronogora.png

CZARNOGÓRA

DOBRA VODA 12+

View more
images/2021/LETNIE/kacwin.png

KACWIN

OBÓZ w KACWINIE - ENERGYLANDIA

View more
images/2021/LETNIE/mikoszewo.png

MIKOSZEWO

MIERZEJA WIŚLANA

View more
images/2021/LETNIE/ryn.png

RYN

OBÓZ na MIERZEI WIŚLAEJ

View more

REGULAMIN uczestnika wyjazdu organizowanej przez Usługi Sportowo-rekreacyjne Majola- Karol Banasiak.

 

Każdy uczestnik obozu bierze udział w zorganizowanej formie wypoczynku, w związku z czym posiada określone prawa i podlega określonym obowiązkom.
Prawa
1. Uczestnik ma prawo do zapewnienia mu bezpieczeństwa, opieki medycznej podczas pobytu na obozie i podczas przejazdu/ przelotu.
2. Uczestnik ma prawo do zapewnienia mu posiłków zgodnie z zawartą umową i normami żywieniowymi.
3. Uczestnik ma prawo do zapewnienia mu higieny i warunków noclegu zgodnie z umową i normami higienicznymi.
4. Organizator zapewnia zajęcia zgodne z umową/programem obozu przystosowane do wieku i zainteresowań uczestnika.
5. Uczestnik ma prawo kontaktu z rodziną.
6. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących realizacji programu, bezpieczeństwa, wyżywienia i zachowania innych uczestników obozu do wychowawcy, kierownika obozu lub pilota/rezydenta. Zgłoszenie takie powinno mieć miejsce niezwłocznie i w trakcie trwania wycieczki.
Obowiązki
1. Uczestnik ma obowiązek zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości – dowód lub paszport.
2. Uczestnik ma obowiązek wykonywania poleceń kierowników obozu i wychowawców.
3. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa i obowiązujących regulaminów, w tym w szczególności regulaminów: hotelu, obozu, kąpieli, BHP, p.poż., itp.
4. Uczestnik ma obowiązek poszanowania cudzej własności, godności osobistej innych uczestników i ich przekonań. W przypadku uszkodzenia cudzego mienia rodzice ponoszą koszty jego naprawy.
5. Uczestnik przestrzega rozkładu dnia obozu, w szczególności przybywa punktualnie na posiłki i zbiórki, dba o porządek w pokojach i na terenie całego obiektu, dba o higienę osobistą, przestrzega ciszy nocnej.
6. Uczestnik zgłasza wychowawcy sprawy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa swojego i innych uczestników.
7. Uczestnik ma obowiązek uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach podczas obozu. W przypadku niedyspozycji zgłasza to wychowawcy grupy.
8. Uczestnikowi zabrania się samowolnego oddalenia się z terenu zakwaterowania, od grupy, a podczas zajęć - z miejsca zajęć.
9. Uczestnikowi zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania jakichkolwiek środków odurzających (np. narkotyków) .
10. Uczestnikowi zabrania się stosowania przemocy wobec swoich kolegów i koleżanek.
11. Uczestnikowi zabrania się używania niecenzuralnych słów.
12. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.


W przypadku łamania regulaminu zastosowane mogą zostać następujące kary:
- upomnienie ustne w obecności grupy;
- nagana w obecności grupy i powiadomienie rodziców;
- nagana w obecności grupy z powiadomieniem rodziców oraz szkoły
- wydalenia z wycieczki na koszt rodziców bez prawa zwrotu kosztów/wpłat poniesionych za pozostałe, niewykorzystane dni wycieczki.
- W przypadku zniszczenia/uszkodzenia cudzego mienia (hotel, autokar/samolot, inni uczestnicy) rodzice ponoszą koszty jego naprawy bądź ponownego zakupu.

top